Privacy

Opgelet niet ondersteunde browser

De browser die u gebruikt wordt niet ondersteund door de toepassing. Gelieve Chrome, Edge of Firefox te gebruiken.

Privacybeleidsverklaring

Om een goede dienstverlening aan te bieden, werken wij met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft meer uitleg over de manier waarop we omgaan met die persoonsgegevens. We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens. We doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR).
Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Kruiden Wouter.
De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden verwerkt door Kruiden Wouter die verantwoordelijk is voor de verwerking van je gegevens.
De persoonsgegevens die de klant in de webshop invult, worden opgeslagen in een bestand. Dit bestand wordt gebruikt voor het afhandelen van de bestelprocedure en om de klant op de hoogte te houden van toekomstige promoties.
De verwerking gebeurt op basis van onderstaande principes.

Hoe verwerken we je persoonsgegevens?

We vragen enkel de noodzakelijke persoonsgegevens op en gaan er zorgvuldig mee om.
Dit betekent dat onze medewerkers discreet omspringen met je gegevens, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.
We bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor onze taken, rekening houdend met de archiefwetgeving.

Geven we je persoonsgegevens door aan derden?

We geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij daar een wettelijke basis voor is.
Die andere partijen mogen jouw gegevens alleen verwerken binnen het met hen afgesproken kader. In principe worden je gegevens enkel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Wanneer je persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen toch buiten de EER verwerkt worden, dan gebeurt dit steeds in overeenstemming met de voorschriften van de AVG.

Je gegevens kunnen ten allen tijde opgevraagd, gewijzigd en verwijderd worden. Gebruik hiervoor het contactformulier

Wat zijn je rechten?

Volgens de privacywetgeving heb je volgende rechten:

 • Recht op informatie en inzage

Je mag weten of we gegevens van je hebben, welke gegevens dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kan hierover verdere toelichting krijgen.

 • Recht op correctie en aanvulling

Als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren en/of aan te vullen.
•    Recht op bezwaar

Je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens. Behalve wanneer het algemeen belang zwaarder doorweegt dan dat van jou, zullen wij de verwerking van je gegevens stoppen.

 • Recht op gegevenswissing: Je mag vragen dat je persoonsgegevens volledig worden gewist wanneer:de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden;
  • je de toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekt, wanneer de verwerking hierop gebaseerd is;
  • je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn;
  • jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden;
  • jouw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Wij zullen je persoonsgegevens wissen in de bovenstaande gevallen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om je gegevens te verwerken of als de verwerking moet gebeuren in het algemeen belang.

 • Recht op beperking van de verwerking: je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken wanneer:
  • je de juistheid van die gegevens betwist;
  • de verwerking onrechtmatig is, maar je niet wil dat de gegevens gewist worden;
  • wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar je deze nog nodig hebt in het kader van een rechtsvordering;
  • je bezwaar maakt tegen de verwerking van je gegevens, in afwachting van het antwoord op de vraag of er zwaarder wegende belangen dan het jouwe in het geding zijn.

Wanneer de verwerking beperkt is, worden jouw persoonsgegevens (met uitzondering van de opslag ervan) enkel verder verwerkt met jouw toestemming, voor de bescherming van de rechten van anderen, in het kader van een rechtsvordering of in het algemeen belang.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer we je persoonsgegevens geautomatiseerd verwerken op basis van je toestemming of in het kader van een overeenkomst, heb je het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt doorgeven. Je mag ons ook vragen om deze doorgifte in jouw plaats te doen, voor zover dit technisch mogelijk is.

 • Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming

Je hebt het recht om je te verzetten tegen besluiten die uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd zijn en die voor jou rechtsgevolgen met zich meebrengen. Dat kan niet wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, dit wettelijk is toegestaan of dit berust op je toestemming. In deze gevallen kunt je ons vragen om een menselijke tussenkomst bij het nemen van dat besluit.

 • Recht op intrekking van toestemming

Wanneer de verwerking gebaseerd is op je toestemming, kan je deze toestemming op elk moment intrekken. In dat geval stoppen wij de verwerking van je persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van je toestemming blijft wel geldig.

Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Om gebruik te maken van je rechten, kan je een verzoek indienen:

 We willen dat je bezoek aan onze website optimaal verloopt. Daarom werken we met noodzakelijke en analytische cookies.
We werken momenteel aan een goedkeuring voor de installatie van cookies. Voorlopig kan je je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Lees de privacyverklaring van Google Analytics voor meer informatie.